got any te70 toyota wagons?

got any te70 toyota wagons?

Yup!